Dylan Ng

The Binjai, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 07/06/2017
 • 4r5b |
 • 3,638 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 20,000
(RM 5.50 psf)

The Binjai, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 07/06/2017
 • 4r5b |
 • 2,906 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 17,000
(RM 5.85 psf)

The Binjai, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 07/06/2017
 • 4r5b |
 • 3,218 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 18,000
(RM 5.59 psf)

The Binjai, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 07/06/2017
 • 4r4b |
 • 2,250 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 10,000
(RM 4.44 psf)

The Binjai, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 07/06/2017
 • 3r |
 • 2,250 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 9,000
(RM 4.00 psf)

The Avare, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 19/04/2017 *
 • 6+ Bedroomsr8b |
 • 6,500 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 19,000
(RM 2.92 psf)

The Avare, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 19/04/2017 *
 • 4r5b |
 • 3,800 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 11,000
(RM 2.89 psf)

The Avare, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 19/04/2017 *
 • 4r5b |
 • 3,800 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 10,000
(RM 2.63 psf)

Marc Service Residence, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 17/04/2017 *
 • 3r4b |
 • 1,600 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 7,500
(RM 4.69 psf)

Marc Service Residence, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 17/04/2017 *
 • 4r5b |
 • 3,037 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 9,000
(RM 2.96 psf)

The Binjai, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 14/04/2017 *
 • 3r4b |
 • 2,250 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 10,000
(RM 4.44 psf)

The Binjai, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 14/04/2017 *
 • 3r4b |
 • 2,250 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 9,000
(RM 4.00 psf)

Suria Stonor, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 3r4b |
 • 3,300 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 9,000
(RM 2.73 psf)

Suria Stonor, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 5r6b |
 • 5,429 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 15,000
(RM 2.76 psf)

Suria Stonor, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 6r7b |
 • 9,332 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 21,000
(RM 2.25 psf)

Stonor Park, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 5r6b |
 • 3,326 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 11,000
(RM 3.31 psf)

Stonor Park, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 3r |
 • 2,314 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 8,000
(RM 3.46 psf)

Stonor Park, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 3,218 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 10,000
(RM 3.11 psf)

The Troika, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 12/01/2017 *
 • 4r5b |
 • 4,354 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 15,000
(RM 3.45 psf)

Park Seven, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 12/01/2017 *
 • 2r3b |
 • 2,257 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 10,000
(RM 4.43 psf)

Park Seven, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 12/01/2017 *
 • 3r4b |
 • 2,808 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 11,000
(RM 3.92 psf)

The Troika, KLCC

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 12/01/2017 *
 • 2r2b |
 • 989 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 7,000
(RM 7.08 psf)

The Troika, KLCC

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 12/01/2017 *
 • 4r6b |
 • 9,526 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 22,000
(RM 2.31 psf)

Solaris Dutamas, Dutamas

 • Fully Furnished |
 • House |
 • 21/04/2017 *
 • 2r2b |
 • 1,060 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 4,000
(RM 3.77 psf)

Solaris Dutamas, Dutamas

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 21/04/2017 *
 • 2r2b |
 • 1,236 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 4,300
(RM 3.48 psf)

Solaris Dutamas, Dutamas

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 21/04/2017 *
 • 1r1b |
 • 672 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 2,600
(RM 3.87 psf)

Pavilion Residences, Bukit Bintang

 • Fully Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 2r2b |
 • 1,234 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 7,000
(RM 5.67 psf)

Pavilion Residences, Bukit Bintang

 • Semi-Furnished |
 • Condominium |
 • 13/01/2017 *
 • 3r4b |
 • 2,013 sqft

Dylan Ng  (REN00648)
  0166661847 xxx xxxx

RM 8,000
(RM 3.97 psf)

Contact User

Contact Dylan Ng


FOLLOW US